Styrelsen

Ordförande Lena Bäckstedt Dahlgren  0738242464

Vice ordförande  ,sammmankallande avel  Lars-Åke Jans   0703701553

Sekreterare Camilla Karlsson

Kassör Susanne Larsson

Ledamot , Jakt o spår Håkan Larsson

Suppleant Anna Nilsson

Suppleant Helena Färlevik

 

Redaktör  Ordförande

Klubbens adress

Svenska Porcelaineklubben  : Camilla Karlsson Arbetarbostaden Lida 60599 Norrköping

 

 

Jag vill tacka de som kom till mötet och alla er som nu är medlemmar i klubben.

Narturligtvis vill vi ha fler medlemmar och vi välkomnar även stödjande medlemmar till klubben.

Ordförande Lena Bäckstedt Dahlgren

 

 

 

 

 

 

 Medlemsavgiften
      

Plusgiro :88 08 06-5
Medlemsavgift 2022 .Medlem 300 sek ,familjemedlem 50 sek

 

IBAN: SE93 9500 0099 6042 0880 8065


BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS


Kontohavare: SVENSKA PORCELAINEKLUBBEN


Glöm inte skriva namn o adress o email på inbetalningen

Välkomna som medlemmar

 

 

 

SVENSKA PORCELAINEKLUBBEN

Avtalsansluten rasklubb till SKK

Stadgar antagna 20170827

Bildandemöte MärstaInledning (avser rasklubb ansluten till SKK genom särskilt tecknat avtal)Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet

för de ideella föreningarna länsklubbar,specialklubbar, verksamhetsklubbar, ung-

domsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen

benämnda medlemsorganisationerna.

Rasklubben Svenska Porcelaine klubben är genom särskilt tecknat avtal ansluten till SKK.

Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensam-

ma mål med den i rasklubben ingående rasen,                                                                                                               För verksamheten gäller stadgar för SKK samt av SKK särskilt utfärdade regler och

riktlinjer. Rasklubbens stadgar ska fastställas av SKK. I den mån stadgar för rasklubben

strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.
§ 1 Mål

 

Rasklubben Svenska Porcelaine Klubben, som är en ideell förening,

har till mål att inom ramen för SKKs stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:

 

•Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,

jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.

 

•Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av

dressyr och praktiskt bruk av denna.

 

•Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning

och vård.

 

•Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och

hundägandet.

 

•Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren

och hundägandet§ 2 Verksamhet

 

För att nå det uppsatta målet ska klubben:

1.Informera och sprida kunskap om Svenska Porcelaine klubben

– dess mål, organisation

  och arbetsformer       

2.Informera om klubbens ras och dess användningsområden.

3.Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av  SKK

  upprättade riktlinjer.

4.Aktivt följa den kynologiska utvecklingen  för klubbens ras inom och utom landet.

5.Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika

  egenskaper kan komma till användning.Dock ska hänsyn tagas  till svensk lagstiftning

6.Anordna verksamheter i enlighet med SKKs direktiv.

7.Stödja och medverka i  SKKs forskningsarbete.

8.Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
§ 3 Medlemskap

 

Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut

om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse.

 

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ung-

domsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.

Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

 

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer.

Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar

han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen

inte kan göras av kennelkonsulent

eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning

av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt

följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och

myndigheter föreskriver.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat

klubbens syften till hedersmedlem.Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot

eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen

anställningen avser.

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven

tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i

enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem

utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.§ 4 Medlemsavgift

 

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma

hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift.

Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem

erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldig-

heter som helbetalande medlem.


§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

 

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod

avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte,

vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som

mandatperioden avser

 

§ 6 Organisation

 

Klubbens angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. För bedri-

vande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar

inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar

om aktivitetsgruppens organisation och  arbetsformer.

§ 7 Årsmöte

 

Moment 1 Inledning

 

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före april månads utgång.

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär,

eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.Om extra årsmöte begärts

ska detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlem-

marna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation, på

klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.
Moment 2 Dagordning

 

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande,

 

av styrelsens vice ordförande.Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller,

om denne inte är närvarande, av årsmötets ordförande.Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1.Justering av röstlängd.

2.Val av ordförande för mötet.

3.Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4.Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.

De valda justeringsmännen är dessutom rösträknare.

5.Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

6.Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7.Fastställande av dagordningen.

8.Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för

arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

9.Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa upp-

kommen vinst eller förlust.

10.Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12.A.Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

    B.Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

    C.Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

13.Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14.Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

15.Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

16.Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.17.

 

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

eller som senast 21 dagar innan årsmötet anmälts till styrelsen.

Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig.

Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande

och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt

17 kan,

om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.


Moment 3 Röstning

 

Vid årsmöte har varje medlem yttrande-,förslags- och rösträtt från det år under vilket

han/hon fyller 16 år.Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas.

 

För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden

där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande

under förutsättning att denne är medlem.I annat fall avgörs ärendet genom lottning.

Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den under-

skrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan

mötet förklaras avslutat.

 

Moment 4 Närvarorätt med mera

 

Vid årsmöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt

att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut av-

vikande mening.

Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen

utsedd person.

SKKs verkställande direktör.

 

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan

medlem

 

Moment 5 Motioner och ärenden

 

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och under-

tecknad lämnas till styrelsen senast  21 dagar innan årsmötet

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under

punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling

men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

 

§ 8 Styrelse

 

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.Moment 1 Styrelsens organisation

 

Styrelsen består av ordförande och två, fyra,sex eller åtta ordinarie ledamöter samt minst

en och högst fyra suppleanter.

 

Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett/två år, övriga ledamöter för två år samt

suppleanter för ett år.

 

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas,

enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie

ledamot och suppleant.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och

kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har

yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

 

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller

arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har

rätt att teckna klubbens firma.

 

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne

från vice ordförande.

 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträde ska protokoll föras.

 

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna

är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhål-

ler flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande

ordförande
Moment 2 Styrelsens uppdrag

 

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och stadgar

för SKK, bland annat:

Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet

med av SKK upprättade riktlinjer.

Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.

Verkställa av årsmötet fattade beslut.

Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.

Avge verksamhetsberättelse med balans-och resultaträkning inklusive redogörelse

för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte.

Senast 4 veckor före ordinarie årsmöteavlämna verksamhetsberättelse med ba-

lans- och resultaträkning till revisorerna.

Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.

Avge yttrande över ärenden som SKK hänskjutit till klubben.

Följa de anvisningar som lämnas av SKK

Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna SKK uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.

 

I övrigt sköta klubbens angelägenheter.


§ 9 Revisorer

 

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens ange-

lägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det

årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till

revisorerna senast 4 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara

styrelsen tillhanda senast 1 vecka före ordinarie årsmöte.

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas
§ 10 Valberedning

 

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid

ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankal-

lande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.§ 11 Protokoll

 

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska

återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av

tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt

 

§ 12 Disciplinärenden

 

För disciplinärenden och dess handläggning

gäller stadgar för SKK.

 

§ 13 Force majeure

 

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbets-

konflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof,eldsvåda, fel eller försening i leveranser från

leverantör eller liknande omständigheter,inte kan genomföra evenemang inom sin

klubbverksamhet på sätt som planerats,är den inte skyldig att återbetala erlagda

avgifter som avser sådant evenemang

 

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för

icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Centralstyrelsen. På

motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evene-

mang av den som inte redan erlagt avgiften.Klubben svarar inte för skador eller direkta

eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang.

Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut

om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.
§ 14 Stadgeändring

 

Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast 4 veckor innan årsmötet inges till styrelsen som till årsmötet avger yttrande över förslaget. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.

För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som

deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av SKK.
§ 15 Upphörande av klubben

 

Beslut att hos specialklubben begära få upphöra som rasklubb i SKK fattas vid

årsmöte. För att beslut om upplösning ska vara giltigt ska detta fattas av två på varandra

följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av

minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2